Administrator Danych

Obowiązek informacyjny zgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator danych:

Administratorem państwa danych osobowych zbieranych przez naszą jednostkę na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2017r. Poz.1875 t.j. z późn.zm i Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2018 Poz.217 t.j. z póżn.zm w związku z realizacją zadań wynikających z aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim– jest Urząd Miejski z siedzibą przy ul Słowackiego 8, 97-700 Aleksandrów Kujawski.

1. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa z zakresu zadań Urzędu Miasta Państwa dane przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, udziału w zajęciach, imprezach i konsultacjach społecznych, udziału w sesjach Rady Miasta, tworzenia budżetu partycypacyjnego, oraz przeprowadzania ankiet i badań społecznych.

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Urząd Miejski oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024):
– stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Zarządzeniem Nr 59/201822 maja 2018 roku Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego powołano w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Marka Angowskiego adres email: marek.angowski@aleksandrowkujawski.pl. do którego można się zwracać z problemami dotyczącymi przetwarzania państwa danych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

W przypadku gdy z form działalności Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim wynika konieczność publikacji wyników uczestników biorących w nich udział, każda osoba powinna zapoznać się z treścią poniższej zgody:

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8; 87-700 Aleksandrów Kujawski.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Dla potrzeb propagowania działalności Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.