Regulamin

Regulamin II Półmaratonu Przemytnika

I. Cel.

 1. Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia.
 2. Promocja walorów krajobrazowych, oraz przyrodniczych Powiatu Aleksandrowskiego oraz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
 3. Propagowanie historii regionu poprzez nawiązanie trasą i fabułą biegu do uwarunkowań i wydarzeń historycznych.

II. Organizatorzy i osoby wspierające.

 1. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski.
 2. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
 3. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 4. Nadleśnictwo Gniewkowo.
 5. Kolegium Kujawskie Towarzystwa Salezjańskiego.
 6. Zespół Szkół nr 2 im. H. Dobrzańskiego „Hubala”.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 7.10.2017 r.
 2. Start ostry II Półmaratonu Przemytnika nastąpi sprzed dworca kolejowego w Aleksandrowie
  Kujawskim o godzinie 12:00. Wcześniej o godzinie 11:40 nastąpi start honorowy sprzed budynku biura zawodów przy ulicy Chopina 24. Zawodnicy pobiegną ulicami miasta do dworca kolejowego, skąd nastąpi oficjalny start.
 3. Długość trasy w przybliżeniu odpowiada dystansowi Półmaratonu. Bieg, za wyjątkiem odcinków przy starcie i mecie, będzie poprowadzony duktami i ścieżkami leśnymi. Mogą wystąpić również odcinki specjalne z przeszkodami terenowymi. Dokładny przebieg oraz sposób oznakowania trasy będzie opublikowany w odrębnym komunikacie.
 4. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie całego dystansu wynoszący 3,5 godziny.

IV. Uczestnictwo

 1. W II Półmaratonie Przemytnika prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień startu mają
  ukończone 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w II Półmaratonie Przemytnika muszą zostać zweryfikowani w
  Biurze Zawodów. Biuro będzie zlokalizowane w budynku Kolegium Kujawskiego Towarzystwa
  Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Chopina 24. Biuro będzie czynne w piątek w godzinach od 18:00 do 21:00, oraz w sobotę w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 11.00. Podczas weryfikacji zawodnik powinien posiadać dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Należy również przedstawić dokument potwierdzający prawo do startu w kategorii dodatkowej (służby mundurowe i leśnicy).

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
  stronie internetowej organizatora biegu lub w Biurze Zawodów.
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 22 września 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu. Zgłoszenie się w biurze zawodów nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu startujących.
 3. Zawodnik ma prawo do startu w zawodach po weryfikacji w biurze zawodów oraz po uiszczeniu
  wpisowego w wymaganej wysokości.
 4. W przypadku wyczerpania limitu startujących zawodników organizator zastrzega sobie prawo
  usuwania z listy startowej osób, które nie dokonały opłaty.
 5. Organizator ustali limit startujących najpóźniej 30 dni przed terminem zawodów.

VI. Klasyfikacje.

 1. Podczas II Półmaratonu Przemytnika prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  – klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
  – klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia),
  – 18-29,
  – 30-39,
  – 40-49,
  – 50-59,
  – 60-69,
  – 70 i więcej.
  – służby mundurowe,
  – leśnicy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 3. O zajęciu określonego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach decyduje uzyskany czas brutto.
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

VII. Nagrody.

 1. Przewiduje się nagrody dla pierwszych trzech zawodników w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
 2. Szczegółowe zasady nagradzania zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie na stronie internetowej biegu.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą II Półmaraton Przemytnika otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe trofea. Dla zdobywców miejsc I – III w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacjach wiekowych przewidujemy nagrody rzeczowe.

VIII. Opłaty.

 1. Każdy uczestnik I Półmaratonu Przemytnika ponosi koszty wpisowego. Opłata wpisowa jest
  zależna od terminu wpłaty i wynosi:
  · do dnia 15.06.2017 r. – 40 zł;
  · do dnia 15.09.2017 r. – 60 zł;
  · do dnia 27.09.2017 r. – 80 zł;
  – w biurze zawodów -100 zł.
 2. W przypadku wniesienia wpisowego w niewystarczającej wysokości (decyduje data wpływu
  środków na konto) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.
 3. Wpisowe można wpłacać na konto bankowe w terminie do 22.09.2017 r. (później opłata  wyłącznie w Biurze Zawodów).
 4. Dane do przelewu bankowego:
  Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Słowackiego 8
  nr. 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006
  Kujawskim Banku Spółdzielczym O/Aleksandrów Kujawski
  w tytule przelewu należy wpisać „II Półmaraton Przemytnika” oraz podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia zawodnika.
 5. Opłata wpisowa jest całkowicie przeznaczona na koszty organizacji biegu.

IX. Świadczenia.

 1. Na trasie biegu będą się znajdować punkty regeneracyjne zaopatrzone w napoje. Lokalizacja
  punktów oraz ich zaopatrzenie będą ogłoszone w odrębnym komunikacie.
 2. Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w hali sportowej w nocy przed biegiem.
  Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów.
 3. Na mecie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 4. Organizator zawodów zapewnia uczestnikom możliwość oddania rzeczy osobistych do depozytu
  w Biurze Zawodów (odbiór depozytu na mecie na podstawie numeru startowego). Worki depozytowe wydawane i opisywane będą w Burze Zawodów na prośbę uczestnika.
 5. Po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z natrysków i przebieralni.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Czasy uzyskane przez biegaczy będą mierzone metodą elektroniczną.
 2. Bieg będzie zabezpieczany przez służby medyczne. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania
  biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania powodów.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w widocznym
  miejscu do przedniej części garderoby.
 5. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników zostanie ogłoszony po zakończeniu biegów.
  Wyniki końcowe zostaną również ogłoszone na stronie internetowej biegu.
 6. Protesty przyjmuje Sędzia Główny zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. Będą one
  rozpatrywane na bieżąco przed ogłoszeniem wyników końcowych. W przypadku uznania protestu kaucja będzie zwrócona.
 7. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.
 8. Część trasy zawodów przebiega ulicami przy ograniczonym ruchu ulicznym. Uczestnicy biegu
  zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się
  poleceniom kierujących ruchem.
 9. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie
  zbaczając z wyznaczonej trasy.
 10. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie
  biegu.
 11. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż
  znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 12. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego
  oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.
 13. Każdy uczestniczy w zawodach na własną odpowiedzialność. Warunkiem udziału w biegach
  jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie,
  zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 14. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypowiedzi i wizerunków
  uczestników biegu do celów reklamy i promocji.
 15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 16. Organizator nie bierze bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe,
  rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub bezpośrednio po zakończaniu biegu.

Organizator