Regulamin

REGULAMIN II BIEGU PRZEMYTNIKA

 1. II Bieg Przemytnika jest ultramaratonem, mającym na celu popularyzację i krzewienie kultury fizycznej jak i promowanie walorów przyrodniczych i historycznych ziemi Kujawskiej, a w szczególności Aleksandrowa Kujawskiego oraz terenów Nadleśnictwa Gniewkowo.
 2. Bieg odbędzie się w sobotę 7 października 2017 r. Start biegu nastąpi o godzinie 5.00 z dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. Meta będzie zlokalizowana na terenie Kolegium Kujawskiego X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Chopina 24.

Limit czasu na pokonanie całej trasy wynosi 15 godzin (do godziny 18.00).

 1. Organizatorami zawodów są:
 • Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski,
 • Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 • Nadleśnictwo Gniewkowo,
 • Kolegium Kujawskie Towarzystwa Salezjańskiego,
 • Zespół Szkół nr 2 im. H. Dobrzańskiego „Hubala”.
 1. Program zawodów.

Piątek 6 października:

18:00 – 21:00 – Praca Biura Zawodów w budynku Kolegium Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim: rejestracja, wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie depozytów, itd.

Sobota 7 października:

3:00 – 4:30  – Praca Biura Zawodów w budynku Kolegium Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim: rejestracja, wydawanie pakietów startowych, przyjmowanie depozytów, itd,

4:00 – 4:40 przyjmowanie przepaków na trasę biegu (sala na dworcu PKP oraz biuro zawodów),

4:40 – 4:55 powitanie zawodników i odprawa techniczna przed dworcem kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim. Podczas odprawy zostanie skontrolowane wyposażenie obowiązkowe zawodników.

5:00 – Start biegu

11:00 – 12:00 – Przewidywana godzina dotarcia zwycięzcy na metę

18:00 – Limit trasy

ok. 16:30 – Dekoracja zwycięzców łącznie z nagradzaniem zawodników półmaratonu.

Program może ulec nieznacznym zmianom, które zostaną podane w komunikacie technicznym.

 1. Przebieg trasy biegu będzie oznakowany za pomocą taśmy na drzewach oraz znakami poziomymi zależnie od potrzeb i możliwości, punkty nawigacyjne jak skrzyżowania i zmiany kierunku będą wyraźnie oznaczone w terenie. Sposoby oznakowania trasy organizator pokaże uczestnikom podczas odprawy technicznej przez biegiem. Dopuszczalne jest używanie GPS i map tradycyjnych oraz kijków do Nordic Walking i podobnych. Na trasie przewiduje się pomoc wolontariuszy, jak również mogą tam przebywać sędziowie nadzorujący zawody.
 2. W trzech wyznaczonych miejscach zlokalizowane będą punkty kontrolne. Każdy zawodnik jest zobowiązany zameldować się na punkcie kontrolnym, przedstawić swój numer startowy, zdać sędziemu „przemyt” i pobrać kolejny na następny odcinek trasy. Za odnotowanie numeru startowego na punkcie odpowiada zawodnik.

Punkty kontrolne będą równocześnie punktami żywieniowymi.

 1. Długość trasy wynosi ok. 80 km. Większość trasy prowadzi terenami leśnymi na Toruńskim poligonie artyleryjskim. Bieg ma charakter krosowy, z wyłączeniem startu i finiszu poprowadzonych ulicami w mieście. Dokładny przebieg trasy będzie podany w odrębnym komunikacie.
 2. Każdy Uczestnik, który nie ukończy biegu i opuści trasę ma obowiązek zawiadomić o tym Organizatora. Nr telefonu organizatora zostanie podany w dniu startu i będzie wydrukowany na mapie, wręczonej każdemu uczestnikowi.
 3. Na trasie organizator umieści 3 punkty kontrolno – wypoczynkowe. Punkty będą zamykane odpowiednio po upływie limitu czasu a zawodnik, który nie zmieści się w limicie czasu na wyznaczonym punkcie, jak również zawodnik który ominie punkt kontrolny, zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik może korzystać z serwisowania poza punktami kontrolnymi, to znaczy, ze może kupować żywność i napoje poza wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Natomiast zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich pod groźbą dyskwalifikacji.
 5. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami, umieszczonymi z przodu, tak by były one widoczne dla sędziów. Troska o bycie odnotowanym leży po stronie zawodnika. Wszystkie punkty kontrolne znajdować się będą na trasie biegu, i zostaną wyraźnie oznaczone w terenie. Będą się na nich znajdować sędziowie.
 6. Na trasie będą punkty kontrolne stałe i lotne. Położenie stałych punktów kontrolnych znane będzie przed biegiem. Lotne punkty kontrolne będą na trasie w nieznanych zawodnikom miejscach.
 7. Organizator zapewnia transport rzeczy osobistych Uczestników z linii startu do punktu kontrolnego (przepaku) zlokalizowanego w przybliżeniu w połowie dystansu. Rzeczy uczestników zostaną również dostarczone z punktu kontrolnego na linię mety.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy zawodników.
 9. Aby wziąć udział w biegu należy:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zapisać się i zostać zakwalifikowanym na zawody według zasad podanych w organizacji zapisów,
 • wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
 • własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,
 • odebrać w terminie pakiet startowy w biurze zawodów w (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim),
 • stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.
 1. Wyposażenie

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie może być kontrolowane przez sędziego. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej dla zawodnika.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin,
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • czołówka (latarka),
 • plecak lub pas biegowy (nerka),
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra.

Wyposażenie zalecane:

 • ubiór odpowiedni do pogody,
 • kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
 • apteczka osobista.
 1. Medale za ukończenie ultramaratonu będą wręczane Uczestnikom bezpośrednio po przybyciu na metę.
 2. Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto organizatora:
 • 80zł – do 15 czerwca 2017r.
 • 100 zł – do 15 września 2017r.
 • 120 zł. – do 27 września 2017r.
 • 160 zł – w biurze zawodów.
 1. Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto:

     Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 8
nr. 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006
Kujawskim Banku Spółdzielczym O/Aleksandrów Kujawski
w tytule przelewu należy wpisać „Ultramaraton Przemytnika” oraz podać imię, nazwisko
oraz datę urodzenia zawodnika.

 1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. W ramach wpisowego zapewniamy zakwaterowanie w Bazie Zawodów w Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w warunkach turystycznych w sali gimnastycznej. Wymagany własny śpiwór i materac/karimata), dostęp do sanitariatów i pryszniców.
 3. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • numer startowy,
 • mapę z zaznaczoną trasą,
 • nagrody dla zwycięzców (zgodnie z odrębnym komunikatem),
 • pakiet startowy o zawartości zależnej od pozyskanych środków,
 • pamiątkowe medale,
 • dobrą zabawę i wspaniałe widoki na terenie puszczy bydgoskiej.
 1. Uczestnicy biorą udział w ultramaratonie na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 2. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją. Szczegóły dotyczące udzielania pomocy zostaną podane w komunikacie technicznym.
 3. Uczestnikiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w imprezie oprócz zgłoszenia i opłaty startowej jest podpisanie oświadczenia przed startem o treści: Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
 5. Zakładany limit uczestników 200 osób.
 6. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacja zawodów i publikacją wyników.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

Organizator